De stroom van goederen en diensten

De uitgangspunten van de Europese Gemeenschap

Nauwkeurig antwoord op de vraag "wat is een CE-certificaat?" hangt samen met de oplossing van de uitgangspunten van het zijn van een Europese Unie. Het is perfect dat de basis van zijn activiteit drie principes zijn: het vrije verkeer van goederen, hoofden en kapitaal. Om bovengenoemde beginselen ten uitvoer te leggen, hebben de EU-lidstaten besloten eventuele problemen in het intracommunautaire handelsverkeer op te lossen en zijn zij ook een gemeenschappelijk beleid overeengekomen ten aanzien van niet-EU-partners. Dankzij dit werd er een ruilgebied gecreëerd op het gemeenschapsplein, geschikt voor de laatste, die een kamer heeft in de klassen van één land. Hij verwierf het gezelschap van de Europese interne markt of de gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke Europese markt en introductie van producten voor aankoop

Een van de grootste problemen in verband met handel tussen landen zijn nationale vereisten met betrekking tot de conditie en veiligheid van producten. In sommige landen waren er andere wetten en hoeveelheden die aanzienlijk waren verdeeld over verschillende landen. De producent die onze werken in de volgende landen wilde verkopen, moest elke keer aan verschillende eisen voldoen. In het project om handelsbelemmeringen weg te nemen, was het noodzakelijk om deze verschillen op te heffen. Normen in verband met de aankoop van producten konden niet worden opgeheven. Vandaar dat de oplossing zelf de eenwording van delen in de omvang van de hele gemeenschap werd, dankzij welke uitwisseling van handel van dezelfde vereisten afhankelijk was.

In een vroeg stadium werd geprobeerd regelgeving van de EU met betrekking tot de kwaliteit van effecten en goederen te reguleren. Concentraties op de grote complexiteit en tijdrovende processen zijn uit deze aanpak gehaald.

De oplossing was om een vereenvoudigde toevoeging aan technische technische harmonisatie te creëren. De essentiële veiligheidseisen voor de gegeven productgroepen zijn vastgesteld, die moeten worden gemaakt voordat het product of product op de Europese interne markt op de markt wordt gebracht.

Ondernemers van buiten de EU die het product op de communautaire markt moeten brengen, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten het doen om te voldoen aan de EU-normen en -normen inzake kwaliteit. Het is aan hen om dit feit te tonen.

Er zijn geharmoniseerde normen opgesteld, waardoor ondernemers weten aan welke basisvereisten moet worden voldaan. Het is echter geen verplichting om deze onderdelen te verstrekken. De ondernemer kan op onafhankelijke wijze aantonen dat zijn kracht wordt toegelaten tot het rennen op het gemeenschapsplein.

Ce-certificaat - verklaring van de fabrikant

Ce-markering is niets nieuws, maar de verklaring van de fabrikant dat het product aan bepaalde eisen van zijn richtlijnen voldoet.Het heeft een symboolpagina van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger. Bevestigt dat het product is ontstaan in het contract met bepaalde vereisten die zijn geïntroduceerd in het advies voor een specifiek product. Men kan zien dat er een of enkele andere richtlijnen zijn.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van conformiteit en voldoening aan de minimumvereisten in verband met de veiligheid van een product met het CE-merkteken.

Het CE-certificaat wordt op de goederen gezet onder een andere verantwoordelijkheid van de fabrikant of geautoriseerde vertegenwoordiger. Het resultaat is dat het bewijst dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn. Om dit te bepalen, wordt de conformiteitsbeoordelingsprocedure verplaatst en na de positieve verificatie wordt een conformiteitsverklaring afgegeven. De conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen origineel zijn, afhankelijk van het risico dat afhankelijk is van het gebruik van een bepaald product. Hoe vollediger de dreiging van eigendom van het product en hoe moeilijker het is, de vele procedures moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn gemachtigde. In individuele gevallen is het raadzaam om de eisen van zelfs een tiental communautaire normen uit te voeren.